พื้นที่เป้าหมาย (ไร่)
พื้นที่ประสบภัยแล้ง

0

ไร่

0

แปลง

พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง

0

ไร่

0

แปลง

ผลผลิตต่อไร่ กก./ไร่

สูงสุด

0.00

ต่ำสุด

0.00

สถานการณ์พื้นที่ภัยแล้ง
สัดส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง
กลุ่มเกษตรกรประสบภัยแล้ง
กลุ่มเกษตรกรเสี่ยงภัยแล้งสูงสุด